Chp Saray İlçe Baş­kan­lı­ğı Basın Açık­la­ma­sı

Chp Saray İlçe Baş­kan­lı­ğı Basın Açık­la­ma­sı

Cumhuriyet Halk Partisi Saray İlçe Başkanı Demir Ali Demirel, hükümetin büyükşehirlerden köye dönüşü desteklemek için geliştirdiği ‘300 koyun projesi’ hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Projenin belirsizliklerle dolu ve başvuru sürecinin kısa olduğunu ifade eden Başkan Demirel, “Tarım İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (TİGEM) web say­fa­sın­da ya­yım­la­nan Proje do­kü­ma­nı­na göre; Tür­ki­ye’de 1960 yı­lın­da 27,7 mil­yon nü­fu­sa kar­şın 59 mil­yon kü­çük­baş hay­van var­lı­ğı bu­lun­mak­ta idi. Oysa gü­nü­müz­de nüfus 80 mil­yo­nu aştı, kü­çük­baş hay­van var­lı­ğı ise 45,6 mil­yon baş. Kü­çük­baş hay­van var­lı­ğı 1961-2016 dö­ne­min­de dün­ya­da yüzde 62 ar­tar­ken, Tür­ki­ye’de yüzde 30 azal­mış. Proje do­kü­ma­nın­da Tür­ki­ye’de hay­van var­lı­ğın­da­ki azal­ma­nın kır­sal­da ya­şa­ma­nın se­bep­le­ri­ni or­ta­dan kal­dır­dı­ğı da be­lir­til­di.
TİGEM’e göre söz­leş­me­li kü­çük­baş hay­van­cı­lık pro­je­si­nin amacı, boş kalan mera alan­la­rı­nı üre­ti­me ka­zan­dır­mak, koyun ba­rı­nak­la­rı­nın tam ka­pa­si­te kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­mak, koyun var­lı­ğı­nı ar­tır­mak ve kır­sal­da ko­yun­cu­luk yapan in­san­la­rı sos­yal gü­ven­ce­ye ka­vuş­tur­mak ola­rak özet­le­ni­yor. Proje kap­sa­mın­da hak ka­za­na­cak her üre­ti­ci­ye 300 başa kü­çük­baş hay­van ve­ri­lecek. Da­ğı­tı­la­cak top­lam hay­van sa­yı­sı 500 bin baş. Bu­ra­dan 1.667 üre­ti­ci ile söz­leş­me im­za­la­na­ca­ğı an­la­şı­lı­yor. Ancak ko­yun­la­rın üre­ti­ci­le­re ne kadar sü­re­de tes­lim edi­le­ce­ği belli değil. Halen TİGEM iş­let­me­le­ri­nin elin­de top­lam 181 bin baş koyun bu­lu­nu­yor. Yani 320 bin baş açık var. Ka­la­nı muh­te­me­len ithal edi­lecek. İtha­lat hangi ül­ke­ler­den ger­çek­le­şecek, fi­yat­lar nasıl ola­cak, belli değil. TİGEM, üre­ti­ci se­çi­mi ya­pı­lır­ken ara­na­cak kri­ter­le­ri de şöyle özet­le­miş: “Üre­tim ya­pa­ca­ğı yerin mera alanı, kaba yem üre­tim po­tan­si­ye­li, mev­cut hay­van var­lı­ğı, cin­si­yet ve yaşı (Genç çift­çi ol­ma­sı önem­li), hay­van ba­rı­na­ğı­na sahip ol­ma­sı, halen hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şı­yor ol­ma­sı.” Söz­leş­me im­za­la­ya­ca­ğı ye­tiş­ti­ri­ci­ye 300 başa kadar kü­çük­baş hay­va­nı üc­re­ti kar­şı­lı­ğın­da (Zi­ra­at Ban­ka­sın­dan ve­ri­lecek kredi ile) sa­ta­ca­ğı­nı be­lir­ten TİGEM; bakım, bes­le­me ve hay­van sağ­lı­ğı mas­raf­la­rı için de avans ve­ri­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor. Ancak avans mik­ta­rı ve ödeme sü­re­ci hak­kın­da detay yok.
Ye­tiş­ti­ri­ci­ye bakım üc­re­ti ve si­gor­ta be­de­li­nin Zi­ra­at Ban­ka­sı ara­cı­lı­ğıy­la avans ola­rak ve­ri­le­ce­ği kay­de­di­li­yor. Ama yine avans mik­ta­rı ve ödeme sü­re­ci hak­kın­da detay yok. Öte yan­dan TİGEM, do­ğa­cak ku­zu­la­rın alı­mı­nı ga­ran­ti et­ti­ği­ni ve taban alım fi­ya­tı­nı ön­ce­den be­lir­le­ye­ce­ği­ni ifade edi­yor. Ancak taban alım fi­ya­tı he­sap­la­nır­ken hangi kri­ter­le­rin dik­ka­te alı­na­ca­ğı be­lir­siz. Üre­ti­ci Şart­la­rın­da Söz­leş­me­li Kü­çük­baş Hay­van­cı­lık Pro­je­si kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak baş­vu­ru­la­rın 2 Mart 2018 Cuma günü ta­ri­hin­de sona ere­ce­ği bil­di­ril­di” dedi.

 

Share This
COMMENTS
Comments are closed
malatya escort bursa escort antalya escort konya escort mersin escort
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort
sakarya escort sakarya escort ümraniye escort serdivan escort