Man­da­lı’dan Şahin’e İki Görev Bir­den

Man­da­lı’dan Şahin’e İki Görev Bir­den

Te­kir­dağ Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kadir Al­bay­rak’ın be­ğen­me­di­ği eski TESKİ Saray Şube Mü­dü­rü Hü­se­yin Şahin’e, Ka­pak­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı İrfan Man­da­lı iki kol­tuk ema­net etti.

Yine Te­kir­dağ Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kadir Al­bay­rak ta­ra­fın­dan Çer­kez­köy TESKİ Şube Mü­dür­lü­ğü gö­re­vin­den alı­nan Faruk Şen Saray TESKİ Şube Mü­dür­lü­ğü’ne atadı.
Sayın Baş­kan Al­bay­rak’a so­ru­yo­ruz, “Bu ne per­hiz bu ne la­ha­na tur­şu­su.” Bir müdür ba­şa­rı­lı­dır gö­rev­den alı­yor­su­nuz. Diğer bir mü­dü­rü hem gö­rev­den ala­rak, başka il­çe­ye gön­de­ri­yor­su­nuz. Ar­dın­dan, tek­rar Saray TESKİ Şube Mü­dür­lü­ğü’ne atama ya­pı­yor­su­nuz. Bunu an­la­mak müm­kün değil. An­la­yan bi­ri­le­ri varsa açık­la­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz.

ŞAHİN, KA­PAK­LI’DA GÖ­RE­VE BAŞ­LA­DI
Te­kir­dağ Su ve Ka­na­li­zas­yon İşleri (TESKİ) Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan gö­rev­den alı­nan TESKİ Saray Şube Mü­dü­rü Hü­se­yin Şahin’i Ka­pak­lı Be­le­di­ye­si kad­ro­su­na kattı. 15 Şubat Pa­zar­te­si günü Ka­pak­lı Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dü­rü ola­rak gö­re­ve baş­la­yan Hü­se­yin Şahin’e Ka­pak­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı İrfan Man­da­lı iki makam bir­den tes­lim etti. Ka­pak­lı Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dü­rü ola­rak gö­re­ve baş­la­ya­cak olan Şahin, Ka­pak­lı Be­le­di­ye­si Spor Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni de ve­ka­let­ten yü­rü­tecek.

BÜ­YÜK­ŞEHİR BELEDİYESİNDEN KOPAN HA­VA­DA KA­PI­LI­YOR
Te­kir­dağ Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde gö­rev­den alı­nan bü­rok­rat­lar ilçe be­le­di­ye­le­ri ta­ra­fın­dan ha­va­da ka­pı­lı­yor. Ka­pak­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı İrfan Man­da­lı, TESKİ Saray Şube Mü­dür­lü­ğü gö­re­vin­den alı­nan Hü­se­yin Şahin’e iki kol­tuk bir­den tes­lim eder­ken, yine Te­kir­dağ Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Fen İşleri Daire Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­den alı­nan Oktay Çol­pan Çorlu Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne baş­la­dı. Te­kir­dağ Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan iş­le­ri­ne son ve­ri­len bü­rok­rat­la­rı ilçe be­le­di­ye­le­ri­nin hemen gö­re­ve baş­lat­ma­sı dik­kat çekti.

TAGS
Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

malatya escort bursa escort antalya escort konya escort mersin escort
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort
sakarya escort sakarya escort ümraniye escort serdivan escort